Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 03/05/2021

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 9A 9B 10TO 10TIN 10LY 10HOA 10SI 10VAN 10SD 10ANH 11TO 11TIN 11LY 11HOA 11SI 11VAN 11SD 11ANH 12TO 12TIN 12LY 12HOA 12SI 12VAN 12SD 12ANH 12A1 12A2 12A3 12A4 12B1 12B2 12C 12D1 12D2
T.2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
2 Hóa học GDCD Sinh học Lịch sử Lịch sử Ngữ văn Địa lý Toán Địa lý Vật lý Sinh học Tin học Toán Sinh học Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Toán                 Ngữ văn Hóa học Hóa học Sinh học Vật lý Vật lý Ngữ văn GDCD Lịch sử
3 Hóa học Tiếng Anh Lịch sử Ngữ văn Sinh học Tin học GDCD Ngữ văn Lịch sử Vật lý Hóa học Tin học Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Sinh học Tiếng Anh                 Ngữ văn Sinh học Tiếng Anh Sinh học Vật lý Toán Ngữ văn GDCD Lịch sử
4 GDCD Tiếng Anh Lịch sử Ngữ văn Tiếng Anh Tin học Tiếng Anh Ngữ văn Lịch sử Sinh học Hóa học Tiếng Anh Ngữ văn Toán Tiếng Anh Sinh học GDCD Tiếng Anh                 Sinh học Tiếng Anh Vật lý Sinh học Hóa học Toán Địa lý Ngữ văn Ngữ văn
5                                                                      
T.3 1 Ngữ văn Ngữ văn Vật lý Toán Vật lý Ngữ văn Tin học GDCD Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lý Tiếng Anh Lịch sử Tin học Ngữ văn Tiếng Anh GDCD                 Tiếng Anh Hóa học Toán Vật lý Tiếng Anh Toán Địa lý Lịch sử Địa lý
2 Ngữ văn Ngữ văn Vật lý Địa lý Vật lý Ngữ văn Tin học Địa lý Toán Tiếng Anh Ngữ văn Vật lý Tiếng Anh Ngữ văn Tin học Ngữ văn Tiếng Anh Lịch sử                 Tiếng Anh Hóa học Toán Vật lý Tiếng Anh Toán Địa lý Lịch sử Địa lý
3 Toán Lịch sử Tin học Tiếng Anh Toán Hóa học Lịch sử Vật lý Tin học Địa lý Tiếng Anh Địa lý Lịch sử Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Anh Lịch sử Địa lý                 Toán Tiếng Anh Vật lý Tiếng Anh Toán Hóa học Lịch sử Địa lý Ngữ văn
4 Toán Lịch sử Tin học Tiếng Anh Toán Hóa học Lịch sử Vật lý Tin học Lịch sử                                 Toán Tiếng Anh Vật lý Tiếng Anh Toán Hóa học Lịch sử Địa lý Ngữ văn
5                                                                      
T.4 1 Lịch sử Địa lý Hóa học GDCD Tiếng Anh Lịch sử Sinh học Tin học Vật lý Lịch sử Ngữ văn Toán GDCD Ngữ văn Toán Vật lý Tin học Tiếng Anh                 Hóa học Sinh học Tiếng Anh Hóa học Toán Vật lý Lịch sử Địa lý Tiếng Anh
2 Lịch sử Toán Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Lịch sử Tiếng Anh Tin học Vật lý Ngữ văn Địa lý Toán Tiếng Anh Vật lý Toán Vật lý Tin học Ngữ văn                 Hóa học Sinh học Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Vật lý Ngữ văn Địa lý Tiếng Anh
3 Địa lý Toán Toán Lịch sử Tin học Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Ngữ văn Toán Vật lý Địa lý Lịch sử Địa lý Ngữ văn                 Toán Vật lý Hóa học Vật lý Hóa học Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Anh Lịch sử
4         Tin học                                           Toán Vật lý Hóa học Vật lý Hóa học Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Anh Lịch sử
5                                                                      
T.5 1 Tiếng Anh Sinh học Tiếng Anh Vật lý Toán Vật lý Ngữ văn Tiếng Anh Ngữ văn Tin học Lịch sử Hóa học Tin học GDCD Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Toán                 Hóa học Toán Ngữ văn Toán Ngữ văn Sinh học Toán Lịch sử GDCD
2 Tiếng Anh Sinh học Tiếng Anh Vật lý Hóa học Vật lý Ngữ văn Tiếng Anh Ngữ văn Tin học Toán Hóa học Tin học Tiếng Anh GDCD Toán Hóa học Toán                 Tiếng Anh Toán Ngữ văn Toán Ngữ văn Tiếng Anh Toán Lịch sử GDCD
3 Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Hóa học GDCD Tiếng Anh Toán Hóa học Tiếng Anh Toán Toán Toán Vật lý Tiếng Anh Sinh học Toán Ngữ văn Sinh học                 Tiếng Anh Ngữ văn Vật lý Ngữ văn Sinh học Tiếng Anh GDCD Ngữ văn Toán
4 Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Hóa học   Tiếng Anh Toán Hóa học Tiếng Anh Toán                                 Tiếng Anh Ngữ văn Vật lý Ngữ văn Sinh học Tiếng Anh GDCD Ngữ văn Toán
5                                                                      
T.6 1 Vật lý Toán Địa lý Toán Lịch sử GDCD Ngữ văn Toán Hóa học Ngữ văn Tin học Tiếng Anh Sinh học Toán Hóa học Tin học Toán Vật lý                 Vật lý Ngữ văn Sinh học Toán Toán Ngữ văn GDCD Toán Toán
2 Vật lý Toán GDCD Toán Ngữ văn Toán Vật lý Toán Hóa học Ngữ văn Tin học Tiếng Anh Vật lý Toán Hóa học Tin học Toán Vật lý                 Vật lý Ngữ văn Sinh học Toán Toán Ngữ văn GDCD Toán Toán
3 Toán Vật lý Tiếng Anh Ngữ văn Hóa học Toán Vật lý Ngữ văn Toán Toán Vật lý Ngữ văn Hóa học Tin học Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Tin học                 Ngữ văn Toán Toán Ngữ văn Ngữ văn Toán Toán GDCD GDCD
4 Toán Vật lý                 Vật lý Ngữ văn Hóa học Tin học Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Tin học                 Ngữ văn Toán Toán Ngữ văn Ngữ văn Toán Toán GDCD GDCD
5                                                                      
T.7 1 Ngữ văn Tiếng Anh Ngữ văn Tin học Địa lý Sinh học Hóa học Lịch sử GDCD Hóa học Tiếng Anh Lịch sử Địa lý Hóa học Vật lý GDCD Vật lý Ngữ văn                 Sinh học Vật lý Ngữ văn Hóa học Tiếng Anh Hóa học Lịch sử Toán Tiếng Anh
2 Ngữ văn Hóa học Toán Tin học Ngữ văn Địa lý Hóa học Lịch sử Sinh học Hóa học Tiếng Anh GDCD Ngữ văn Hóa học Vật lý Địa lý Vật lý Hóa học                 Sinh học Tiếng Anh Ngữ văn Hóa học Sinh học Sinh học Lịch sử Toán Địa lý
3 Tiếng Anh Hóa học Hóa học Sinh học Ngữ văn Toán Toán Sinh học Ngữ văn GDCD GDCD Sinh học Ngữ văn Địa lý Lịch sử Toán Toán Hóa học                 Vật lý Tiếng Anh Sinh học Vật lý Vật lý Sinh học Tiếng Anh Tiếng Anh Địa lý
4 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt                                  
5                                                                      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 02-05-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net