Đỗ Thanh Diễn
 • Đỗ Thanh Diễn
 • Công Đoàn Nhà Trường
 • Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở
 • 0905 207 159
 • thanhdienkt@gmail.com
Lê Thị Văn Tuệ
 • Lê Thị Văn Tuệ
 • Công Đoàn Nhà Trường
 • Giáo viên, Phó chủ tịch công đoàn
 • 0986 262 451
 • letue74@gmail.com
Nguyễn Thiện Nguyên
 • Nguyễn Thiện Nguyên
 • Công Đoàn Nhà Trường
 • Giáo viên, Ủy viên BCH Công đoàn
 • 0905 791 177
 • thiennguyen071980@gmail.com
Phạm Thị Tâm
 • Phạm Thị Tâm
 • Công Đoàn Nhà Trường
 • Giáo viên, Ủy viên BCH Công đoàn
 • 0368 092 595
 • ytam82@gmail.com