Hướng dẫn xem thời khóa biểu trên website

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để theo dõi thời khóa biểu dạy học trên website nhà trường, học sinh vào menu TKB, click vào danh mục thời khóa biểu tương ứng (TKB chính khóa hoặc TKB chuyên).

Trang chủ thời khóa biểu sẽ hiển thị TKB của các lớp buổi sáng, học sinh kéo xuống cuối trang, chọn “Trang chủ”, sau đó click vào “Thời khóa biểu khối lớp – buổi chiều” hoặc các đường dẫn khác để xem thông tin.

TKB chính khóa 

TKB Chuyên