Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 19/04/2021

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 9A 9B 10TO 10TIN 10LY 10HOA 10SI 10VAN 10SD 10ANH 11TO 11TIN 11LY 11HOA 11SI 11VAN 11SD 11ANH 12TO 12TIN 12LY 12HOA 12SI 12VAN 12SD 12ANH 12A1 12A2 12A3 12A4 12B1 12B2 12C 12D1 12D2
T.2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
2 Toán GDCD Sinh học Ngữ văn Sinh học Tiếng Anh Địa lý Toán Địa lý Tiếng Anh Sinh học Hóa học Toán Ngữ văn Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Anh Sinh học                 Ngữ văn Hóa học Hóa học Sinh học Vật lý Tiếng Anh Lịch sử Địa lý Ngữ văn
3 Toán Tiếng Anh Địa lý Tin học Ngữ văn Tin học GDCD Ngữ văn Lịch sử Sinh học Hóa học Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Sinh học Tiếng Anh                 Ngữ văn Sinh học Tiếng Anh Vật lý Vật lý Toán Ngữ văn Địa lý Lịch sử
4 GDCD Tiếng Anh Ngữ văn Tin học Toán Tin học Tiếng Anh Ngữ văn Lịch sử Địa lý Hóa học Tiếng Anh Ngữ văn Toán Tiếng Anh Sinh học Lịch sử Tiếng Anh                 Sinh học Tiếng Anh Vật lý Vật lý Hóa học Toán Địa lý Ngữ văn Lịch sử
5                                                                      
T.3 1 Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Toán Vật lý Hóa học Tin học Vật lý Ngữ văn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lý Tiếng Anh Lịch sử Tin học Hóa học Tiếng Anh GDCD                 Tiếng Anh Hóa học Toán Sinh học Sinh học Toán Toán Lịch sử GDCD
2 Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Toán Vật lý Hóa học Tin học Vật lý Ngữ văn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lý Tiếng Anh Sinh học Tin học Hóa học Tiếng Anh Lịch sử                 Tiếng Anh Hóa học Toán Sinh học Sinh học Toán Toán Lịch sử GDCD
3 Hóa học Lịch sử Vật lý Tiếng Anh Ngữ văn Tiếng Anh Lịch sử GDCD Tin học Toán Tiếng Anh Tin học Hóa học Vật lý GDCD Hóa học Ngữ văn Toán                 Toán Tiếng Anh Vật lý Toán Toán Hóa học Địa lý Tiếng Anh Địa lý
4 Hóa học Lịch sử Vật lý Tiếng Anh Ngữ văn Tiếng Anh Lịch sử Ngữ văn Tin học GDCD Tiếng Anh Tin học Hóa học Vật lý Toán Lịch sử GDCD Toán                 Toán Tiếng Anh Vật lý Toán Toán Hóa học Địa lý Tiếng Anh Địa lý
5                                                                      
T.4 1 Lịch sử Toán Tin học Hóa học Tiếng Anh Vật lý Ngữ văn Hóa học Vật lý Toán Ngữ văn Toán Lịch sử Tiếng Anh Toán Vật lý Tin học Ngữ văn                 Hóa học Sinh học Tiếng Anh Hóa học Ngữ văn Vật lý GDCD Ngữ văn Tiếng Anh
2 Lịch sử Toán Tin học Hóa học Tiếng Anh Vật lý Ngữ văn Hóa học Vật lý Toán Tiếng Anh Toán Địa lý Hóa học Toán Vật lý Tin học Ngữ văn                 Hóa học Sinh học Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn Vật lý GDCD Ngữ văn Tiếng Anh
3 Tin học Địa lý Lịch sử Lịch sử Hóa học Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Hóa học Toán Tiếng Anh Vật lý Tin học Địa lý Ngữ văn Địa lý Hóa học                 Toán Vật lý Hóa học Vật lý Hóa học Ngữ văn Tiếng Anh GDCD Toán
4 Địa lý Tin học Lịch sử Lịch sử Hóa học Ngữ văn Tiếng Anh Địa lý Tiếng Anh Hóa học Toán Tiếng Anh Vật lý Tin học Sinh học Ngữ văn Toán Hóa học                 Toán Vật lý Hóa học Vật lý Hóa học Ngữ văn Tiếng Anh GDCD Toán
5                                                                      
T.5 1 Tiếng Anh Sinh học Ngữ văn Vật lý Tiếng Anh GDCD Vật lý Tiếng Anh Chuyên Tin học Lịch sử Ngữ văn Tin học GDCD Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Tiếng Anh                 Hóa học Toán Ngữ văn Toán Toán Sinh học Toán Địa lý Ngữ văn
2 Tiếng Anh Sinh học Ngữ văn Vật lý GDCD Sinh học Vật lý Tiếng Anh Chuyên Tin học GDCD Ngữ văn Tin học Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Ngữ văn Tiếng Anh                 Tiếng Anh Toán Ngữ văn Toán Toán Vật lý Toán Địa lý Ngữ văn
3 Sinh học Ngữ văn GDCD Tiếng Anh Tin học Lịch sử Sinh học Tin học Tiếng Anh Lịch sử Toán Toán GDCD Tiếng Anh Tiếng Anh Toán Hóa học Toán                 Tiếng Anh Ngữ văn Vật lý Ngữ văn Tiếng Anh Toán Ngữ văn Toán Địa lý
4 Sinh học Ngữ văn Tiếng Anh GDCD Tin học Lịch sử Sinh học Tin học Toán Lịch sử                                 Tiếng Anh Ngữ văn Vật lý Ngữ văn Sinh học Toán Ngữ văn Toán Địa lý
5                                                                      
T.6 1 Vật lý Toán Tiếng Anh Tin học Lịch sử Toán Sinh học Toán Hóa học Ngữ văn Vật lý Sinh học Toán Hóa học Hóa học Tin học Toán Vật lý                 Vật lý Ngữ văn Sinh học Tiếng Anh Toán Ngữ văn GDCD Toán Lịch sử
2 Vật lý Toán Tiếng Anh Tin học Lịch sử Toán Ngữ văn Toán Hóa học Ngữ văn Vật lý Địa lý Sinh học Hóa học Hóa học Tin học Toán Vật lý                 Vật lý Ngữ văn Sinh học Tiếng Anh Toán Ngữ văn GDCD Toán Lịch sử
3 Toán Vật lý Chuyên Ngữ văn Vật lý Hóa học Toán Ngữ văn Toán Vật lý Tin học Hóa học Tiếng Anh Ngữ văn Ngữ văn Tiếng Anh Hóa học Tin học                 Ngữ văn Toán Toán Ngữ văn Ngữ văn Tiếng Anh Lịch sử GDCD Toán
4 Toán Vật lý Chuyên Ngữ văn Vật lý Hóa học Toán Ngữ văn Toán Vật lý Tin học Hóa học Tiếng Anh Ngữ văn Ngữ văn Tiếng Anh Hóa học Tin học                 Ngữ văn Toán Toán Ngữ văn Ngữ văn Tiếng Anh Lịch sử GDCD Toán
5                                                                      
T.7 1 Ngữ văn Tiếng Anh Toán Sinh học Địa lý Ngữ văn Hóa học Lịch sử GDCD Chuyên Tiếng Anh Lịch sử Hóa học Toán Vật lý GDCD Vật lý Ngữ văn                 Sinh học Vật lý Ngữ văn Hóa học Tiếng Anh Hóa học Lịch sử Lịch sử Tiếng Anh
2 Ngữ văn Hóa học Toán Toán Toán Địa lý Hóa học Lịch sử Sinh học Chuyên Địa lý GDCD Ngữ văn Toán Vật lý Địa lý Vật lý Hóa học                 Sinh học Tiếng Anh Ngữ văn Hóa học Tiếng Anh Sinh học Lịch sử Lịch sử GDCD
3 Tiếng Anh Hóa học Toán Địa lý Toán Toán Toán Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Địa lý Lịch sử Toán Tiếng Anh Địa lý                 Vật lý Tiếng Anh Sinh học Vật lý Vật lý Sinh học Tiếng Anh Tiếng Anh GDCD
4 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt                  
5                                                                      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 17-04-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net