TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH
THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC, ÂM NHẠC, MỸ THUẬT 
HỌC K̀ 1, NĂM HỌC 2018-2019
(Áp dụng từ ngày 27/8/2018)
BUỔI CHIỀU
Lớp Tiết 11 Toán, 11 Lư 11 Tin, 11 Hóa
11 Văn, 11 Sử
11 Sinh, 11 Địa,
11 Anh
Thứ 3 4 Thể dục    
Thứ 4 4   Thể dục  
Thứ 6 4     Thể dục
Thứ Tiết 9A 9B 9C
Thứ 2 1 Thể dục
NĐ.Quang
Âm nhạc
NNQ.Hương
Mỹ thuật
LTT.Vy
2 Âm nhạc
NNQ.Hương
Mỹ thuật
LTT.Vy
Thể dục
NĐ.Quang
3 Mỹ thuật
LTT.Vy
Thể dục
NĐ.Quang
Âm nhạc
NNQ.Hương