SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 19/11/2018


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 9A 9B 9C 10TO 10TIN 10LY 10HOA 10SI 10VAN 10SD 10ANH 11TO 11TIN 11LY 11HOA 11SI 11VAN 11SU 11DIA 11ANH 12TO 12TIN 12LY 12HOA 12SI 12VAN 12SD 12ANH 12A1 12A2 12A3 12A4 12B1 12B2 12C 12D1 12D2 11A1 11A2 11A3 11A4 11B1 11B2 11C 11D1 11D2
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 Vật lý Lịch sử Tiếng Anh Tin học Sinh học Lịch sử Toán GDCD Ngữ văn Tiếng Anh Vật lý Tin học Địa lý GDCD Tiếng Anh Tiếng Anh Lịch sử Toán Toán Tiếng Anh Toán Ngữ văn Lịch sử Ngữ văn Địa lý Địa lý Vật lý Ngữ văn                                    
3 Vật lý Hóa học Ngữ văn Tin học Tin học Toán Hóa học Địa lý Hóa học Tiếng Anh Vật lý Sinh học GDCD Hóa học Toán Ngữ văn Ngữ văn Toán Toán Tin học Toán Lịch sử Lịch sử Ngữ văn GDCD Tiếng Anh Vật lý Toán                                    
4 Lịch sử Hóa học Ngữ văn Lịch sử Tin học Toán Hóa học Địa lý Hóa học Lịch sử Tiếng Anh Sinh học Tiếng Anh Hóa học Toán Ngữ văn Ngữ văn Tin học Lịch sử Địa lý Địa lý Lịch sử Địa lý GDCD Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Toán                                    
5                                                                                            
T.3 1 Tiếng Anh Địa lý Hóa học Vật lý Hóa học Ngữ văn Toán Tin học Tiếng Anh Ngữ văn Toán                                   Toán Tiếng Anh Hóa học Vật lý Sinh học Toán Lịch sử Ngữ văn Toán Tiếng Anh Vật lý Toán Hóa học Toán Sinh học Ngữ văn Toán Toán
2 Tin học Địa lý Hóa học Vật lý Hóa học Ngữ văn Toán Tin học Tiếng Anh Ngữ văn Toán                                   Toán Tiếng Anh Hóa học Vật lý Sinh học Toán Lịch sử Ngữ văn Toán Tiếng Anh Vật lý Toán Hóa học Toán Sinh học Ngữ văn Toán Toán
3 Sinh học GDCD Tin học Hóa học Địa lý Tin học Vật lý Ngữ văn Vật lý Toán Ngữ văn                                   Tiếng Anh Toán Vật lý Toán Toán Sinh học Ngữ văn Toán Ngữ văn Toán Tiếng Anh Hóa học Vật lý Hóa học Toán Địa lý Ngữ văn Tiếng Anh
4 Sinh học Tin học GDCD Hóa học Địa lý Tin học Vật lý Ngữ văn Vật lý Toán Ngữ văn                                   Tiếng Anh Toán Vật lý Toán Toán Sinh học Ngữ văn Toán Ngữ văn Toán Tiếng Anh Hóa học Vật lý Hóa học Toán Địa lý Ngữ văn Tiếng Anh
5                                                                                            
T.4 1 Ngữ văn Ngữ văn Toán Ngữ văn Toán Hóa học Tin học Lịch sử Toán GDCD Hóa học                                   Toán Vật lý Toán Hóa học Hóa học Sinh học Địa lý Tiếng Anh Tiếng Anh Vật lý Tiếng Anh Hóa học Vật lý Toán Toán Lịch sử Ngữ văn Tiếng Anh
2 Ngữ văn Ngữ văn Toán Ngữ văn Toán Hóa học Tin học Sinh học Toán Sinh học Hóa học                                   Toán Vật lý Toán Hóa học Hóa học Sinh học Địa lý Tiếng Anh Tiếng Anh Vật lý Tiếng Anh Hóa học Vật lý Toán Toán Lịch sử Ngữ văn Tiếng Anh
3 Tiếng Anh Tiếng Anh Địa lý Tiếng Anh Toán Sinh học Lịch sử Tiếng Anh Ngữ văn Tin học Địa lý                                   Vật lý Tiếng Anh Vật lý Toán Toán Hóa học Lịch sử Toán Toán Tiếng Anh Toán Vật lý Toán Sinh học Hóa học Địa lý Tiếng Anh Ngữ văn
4 Tiếng Anh Tiếng Anh Địa lý Sinh học Lịch sử Toán Ngữ văn Tiếng Anh Ngữ văn Tin học Địa lý                                   Vật lý Tiếng Anh Vật lý Toán Toán Hóa học Lịch sử Toán Toán Tiếng Anh Toán Vật lý Toán Sinh học Hóa học Địa lý Tiếng Anh Ngữ văn
5                                                                                            
T.5 1 Địa lý Sinh học Vật lý Toán Vật lý Tiếng Anh Ngữ văn Vật lý Sinh học Hóa học Tin học Ngữ văn Ngữ văn Sinh học Tin học Toán Toán Địa lý Tiếng Anh Toán GDCD Tiếng Anh Tiếng Anh Ngữ văn Tiếng Anh Lịch sử Tin học GDCD                                    
2 Địa lý Sinh học Vật lý Toán Vật lý Tiếng Anh Ngữ văn Vật lý Toán Hóa học Tin học Ngữ văn Ngữ văn Sinh học GDCD Toán Toán Tiếng Anh Tin học Toán Ngữ văn Địa lý GDCD Địa lý Tiếng Anh Lịch sử Tin học Toán                                    
3 Toán Toán Tiếng Anh Địa lý Tiếng Anh Vật lý Hóa học Toán Tiếng Anh Chuyên Sử Tiếng Anh Toán Vật lý Ngữ văn Ngữ văn GDCD Địa lý Sinh học Ngữ văn Vật lý Toán Tin học Hóa học Hóa học Toán Ngữ văn Địa lý Toán                                    
4 Toán Toán Tiếng Anh Địa lý Tiếng Anh Vật lý Hóa học Toán GDCD Chuyên Sử Tiếng Anh Toán Vật lý Ngữ văn Ngữ văn Địa lý Tin học Sinh học Ngữ văn Vật lý Toán Tin học Hóa học Hóa học Toán Ngữ văn GDCD Tiếng Anh                                    
5                                                                                            
T.6 1 Ngữ văn Ngữ văn Sinh học Tiếng Anh Ngữ văn GDCD Địa lý Hóa học Tin học Vật lý Chuyên Anh                                   Vật lý Vật lý Toán Hóa học Hóa học Toán Địa lý Tiếng Anh Tiếng Anh Vật lý Toán Toán Hóa học Sinh học Hóa học Ngữ văn Toán Toán
2 Ngữ văn Ngữ văn Sinh học Tiếng Anh GDCD Tiếng Anh Địa lý Hóa học Tin học Vật lý Chuyên Anh                                   Vật lý Vật lý Toán Hóa học Hóa học Toán Địa lý Tiếng Anh Tiếng Anh Vật lý Toán Toán Hóa học Sinh học Hóa học Ngữ văn Toán Toán
3 Hóa học Vật lý Toán GDCD Tin học Địa lý Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Ngữ văn Sinh học                                   Tiếng Anh Toán Hóa học Vật lý Sinh học Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Toán Vật lý Vật lý Toán Hóa học Sinh học Lịch sử Tiếng Anh Ngữ văn
4 Hóa học Vật lý Toán Ngữ văn Tin học Địa lý GDCD Tiếng Anh Địa lý Tiếng Anh Ngữ văn                                   Tiếng Anh Toán Hóa học Vật lý Sinh học Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Toán Vật lý Vật lý Toán Hóa học Sinh học Lịch sử Tiếng Anh Ngữ văn
5                                                                                            
T.7 1 GDCD Toán Lịch sử Toán Tiếng Anh Ngữ văn Tiếng Anh Sinh học Ngữ văn Toán Toán GDCD Toán Tiếng Anh Địa lý Tin học Sinh học Toán Địa lý Lịch sử Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Lịch sử Tiếng Anh Toán Toán Địa lý                                    
2 Toán Toán Ngữ văn Toán Ngữ văn Vật lý Tiếng Anh Sinh học Ngữ văn Địa lý GDCD Địa lý Toán Tin học Vật lý Sinh học Sinh học Toán Sinh học Hóa học Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Lịch sử Hóa học Toán Toán Lịch sử                                    
3 Toán Tiếng Anh Ngữ văn Toán Ngữ văn Vật lý Sinh học Toán Lịch sử Địa lý Lịch sử Tiếng Anh Tin học Địa lý Vật lý Sinh học Tiếng Anh Lịch sử Sinh học Hóa học Tiếng Anh GDCD Ngữ văn Tiếng Anh Hóa học GDCD Tiếng Anh Lịch sử                                    
4 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt                                    
5                                                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net