SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 22/06/2020


DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 VTN.ánh Võ Thị Ngọc ánh Nữ  
2 TC.Hoan Trần Công Hoan Nam  
3 ĐT.Diễn Đỗ Thanh Diễn Nam  
4 NTT.Tâm Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ  
5 VX.Cát Võ Xuân Cát Nam  
6 HĐ.Quốc Hoàng Đức Quốc Nam  
7 VQ.Vinh Võ Quang Vinh Nam  
8 MTH.An Mai Thị Hoài An Nữ  
9 NTT.Nga Nguyễn Thị Tuyết Nga Nữ  
10 TTK.Liên Thái Thị Kim Liên Nữ  
11 NT.Búp Nguyễn Thị Búp Nữ  
12 NV.Mến Nguyễn Văn Mến Nam  
13 LT.Nguyệt Lê Thị Nguyệt Nữ  
14 ĐH.Hà Đào Hữu Hà Nam  
15 LH.Nghị Lê Hữu Nghị Nam  
16 ĐV.Chánh Đinh Văn Chánh Nam  
17 HT.Sang Hoàng Thị Sang Nữ  
18 HDT.Lan Huỳnh Dương Tuyết Lan Nữ  
19 NT.Trường Nguyễn Thanh Trường Nam  
20 HTT.Trâm Huỳnh Thị Thùy Trâm Nữ  
21 LT.Thủy Lê Thị Thủy Nữ  
22 PTT.Thanh Phạm Thị Thu Thanh Nữ  
23 LT.Sửu Lê Thị Sửu Nữ  
24 NTH.Yến Nguyễn Thị Hoàng Yến Nữ  
25 NTT.Hương Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ  
26 LS.Tín Lê Sỹ Tín Nam  
27 TT.Hòa Trần Thị Hòa Nữ  
28 LT.Thanh Lê Thị Thanh Nữ  
29 NTX.Giang Nguyễn Thị Xuân Giang Nữ  
30 NTT.Bình Nguyễn Thị Thủy Bình Nữ  
31 TT.Lam Thái Thị Lam Nữ  
32 ĐTM.Vi Đỗ Thị Mộng Vi Nữ  
33 HTM.Quý Hồ Thị Mỹ Quý Nữ  
34 PNĐ.Huyền Phan Nữ Ngọc Đoan Huyền Nữ  
35 PT.Khắc Phạm Tấn Khắc Nam  
36 HH.Sơn Hồ Hữu Sơn Nam  
37 LQ.Tâm Lê Quang Tâm Nam  
38 LV.Trung Lê Văn Trung Nam  
39 NT.Nguyên Nguyễn Trọng Thảo Nguyên Nữ  
40 NTT.Hạnh Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Nữ  
41 NTT.Tiên Nguyễn Thị Thùy Tiên Nữ  
42 HTT.Hoa Hồ Thị Thúy Hoa Nữ  
43 NTH.Xuyến Nguyễn Thị Hồng Xuyến Nữ  
44 VTH.Thủy Võ Thị Hương Thủy Nữ  
45 ĐT.Phương Đinh Thị Phương Nữ  
46 ĐT.Trúc Đoàn Thị Trúc Nữ  
47 ĐTP.Trang Đinh Thị Phúc Trang Nữ  
48 NTT.Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ  
49 NT.Quân Nguyễn Trung Quân Nam  
50 NH.Vân Nguyễn Hồng Vân Nữ  
51 TT.Phượng Trần Thị Phượng Nữ  
52 NT.Hạnh Nguyễn Thị Hạnh Nữ  
53 ĐTM.Vy Đinh Thị Mỹ Vy Nữ  
54 VT.Hiền Võ Thị Hiền Nữ  
55 ĐVL.Uyên Đoàn Vũ Lâm Uyên Nữ  
56 NT.Sơn Nguyễn Thái Sơn Nam  
57 PT.Tâm Phạm Thị Tâm Nữ  
58 TT.Uyên Trần Thùy Uyên Nữ  
59 NTH.Mai Nguyễn Thị Hoa Mai Nữ  
60 VT.Anh Vũ Tuấn Anh Nam  
61 BTU.Loan Bạch Thị út Loan Nữ  
62 PTT.Huyền Phan Thị Thanh Huyền Nữ  
63 NV.Định Nguyễn Văn Định Nam  
64 TT.Trinh Trần Tráng Trinh Nam  
65 NTH.Quang Nguyễn Thị Hồng Quang Nữ  
66 LTV.Tuệ Lê Thị Văn Tuệ Nữ  
67 BTT.Thi Bùi Thị Tùng Thi Nữ  
68 LT.Hiền Lê Thị Hiền Nữ  
69 LQ.Nam Lê Quốc Nam Nam  
70 TTH.Thu Trần Thị Huỳnh Thu Nữ  
71 NT.Hương Nguyễn Thị Hương Nữ  
72 TTB.Anh Tôn Thất Bảo Anh Nam  
73 PN.Anh Phạm Ngọc Anh Nam  
74 Th.Nguyên Nguyễn Thiện Nguyên Nam  
75 LV.Nguyên Lê Văn Nguyên Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net