SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 13/05/2019


DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 VTN.ánh Võ Thị Ngọc ánh Nam  
2 TC.Hoan Trần Công Hoan Nam  
3 ĐT.Diễn Đỗ Thanh Diễn Nam  
4 NTT.Tâm Nguyễn Thị Thanh Tâm Nam  
5 VX.Cát Võ Xuân Cát Nam  
6 HĐ.Quốc Hoàng Đức Quốc Nam  
7 VQ.Vinh Võ Quang Vinh Nam  
8 MTH.An Mai Thị Hoài An Nam  
9 NTP.Diễm Nguyễn Thị Phương Diễm Nam  
10 NTT.Nga Nguyễn Thị Tuyết Nga Nam  
11 TTK.Liên Thái Thị Kim Liên Nam  
12 NT.Búp Nguyễn Thị Búp Nam  
13 NV.Mến Nguyễn Văn Mến Nam  
14 LT.Nguyệt Lê Thị Nguyệt Nam  
15 ĐH.Hà Đào Hữu Hà Nam  
16 LH.Nghị Lê Hữu Nghị Nam  
17 ĐV.Chánh Đinh Văn Chánh Nam  
18 HT.Sang Hoàng Thị Sang Nam  
19 HDT.Lan Huỳnh Dương Tuyết Lan Nam  
20 NT.Trường Nguyễn Thanh Trường Nam  
21 HTT.Trâm Huỳnh Thị Thùy Trâm Nam  
22 LT.Thủy Lê Thị Thủy Nam  
23 PTT.Thanh Phạm Thị Thu Thanh Nam  
24 LT.Sửu Lê Thị Sửu Nam  
25 NTH.Yến Nguyễn Thị Hoàng Yến Nam  
26 NTT.Hương Nguyễn Thị Thanh Hương Nam  
27 LS.Tín Lê Sỹ Tín Nam  
28 TT.Hòa Trần Thị Hòa Nam  
29 LT.Thanh Lê Thị Thanh Nam  
30 NTX.Giang Nguyễn Thị Xuân Giang Nam  
31 NTT.Bình Nguyễn Thị Thủy Bình Nam  
32 TT.Lam Thái Thị Lam Nam  
33 ĐTM.Vi Đỗ Thị Mộng Vi Nam  
34 HTM.Quý Hồ Thị Mỹ Quý Nam  
35 PNĐ.Huyền Phan Nữ Ngọc Đoan Huyền Nam  
36 PT.Khắc Phạm Tấn Khắc Nam  
37 HH.Sơn Hồ Hữu Sơn Nam  
38 LQ.Tâm Lê Quang Tâm Nam  
39 LV.Trung Lê Văn Trung Nam  
40 NT.Phương Nguyễn Thị Phương Nam  
41 NT.Nguyên Nguyễn Trọng Thảo Nguyên Nam  
42 NT.Nhung Nguyễn Thị Nhung Nam  
43 Ph.Đức Phan Đức Nam  
44 NTT.Hạnh Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Nam  
45 NTT.Tiên Nguyễn Thị Thùy Tiên Nam  
46 HTT.Hoa Hồ Thị Thúy Hoa Nam  
47 NTH.Xuyến Nguyễn Thị Hồng Xuyến Nam  
48 VTH.Thủy Võ Thị Hương Thủy Nam  
49 ĐT.Phương Đinh Thị Phương Nam  
50 ĐT.Trúc Đoàn Thị Trúc Nam  
51 ĐTP.Trang Đinh Thị Phúc Trang Nam  
52 NTT.Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy Nam  
53 NT.Quân Nguyễn Trung Quân Nam  
54 NH.Vân Nguyễn Hồng Vân Nam  
55 TT.Phượng Trần Thị Phượng Nam  
56 NT.Hạnh Nguyễn Thị Hạnh Nam  
57 ĐTM.Vy Đinh Thị Mỹ Vy Nam  
58 VT.Hiền Võ Thị Hiền Nam  
59 ĐVL.Uyên Đoàn Vũ Lâm Uyên Nam  
60 NT.Sơn Nguyễn Thái Sơn Nam  
61 PT.Tâm Phạm Thị Tâm Nam  
62 TT.Uyên Trần Thùy Uyên Nam  
63 NTH.Mai Nguyễn Thị Hoa Mai Nam  
64 VT.Anh Vũ Tuấn Anh Nam  
65 BTU.Loan Bạch Thị út Loan Nam  
66 PTT.Huyền Phan Thị Thanh Huyền Nam  
67 NV.Định Nguyễn Văn Định Nam  
68 TT.Trinh Trần Tráng Trinh Nam  
69 LT.Bình Lê Thanh Bình Nam  
70 NTH.Quang Nguyễn Thị Hồng Quang Nam  
71 LTV.Tuệ Lê Thị Văn Tuệ Nam  
72 BTT.Thi Bùi Thị Tùng Thi Nam  
73 LT.Hiền Lê Thị Hiền Nam  
74 LQ.Nam Lê Quốc Nam Nam  
75 TTH.Thu Trần Thị Huỳnh Thu Nam  
76 NT.Hương Nguyễn Thị Hương Nam  
77 TTB.Anh Tôn Thất Bảo Anh Nam  
78 PN.Anh Phạm Ngọc Anh Nam  
79 NĐ.Quang Nguyễn Đạo Quang Nam  
80 Th.Nguyên Nguyễn Thiện Nguyên Nam  
81 LV.Nguyên Lê Văn Nguyên Nam  
82 NQ.Hương Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương Nam  
83 LTT.Vy Lê Thị Tường Vy Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net