SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 13/01/2020


DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 VTN.ánh Võ Thị Ngọc ánh Nam  
2 TC.Hoan Trần Công Hoan Nam  
3 ĐT.Diễn Đỗ Thanh Diễn Nam  
4 NTT.Tâm Nguyễn Thị Thanh Tâm Nam  
5 VX.Cát Võ Xuân Cát Nam  
6 HĐ.Quốc Hoàng Đức Quốc Nam  
7 VQ.Vinh Võ Quang Vinh Nam  
8 MTH.An Mai Thị Hoài An Nam  
9 NTT.Nga Nguyễn Thị Tuyết Nga Nam  
10 TTK.Liên Thái Thị Kim Liên Nam  
11 NT.Búp Nguyễn Thị Búp Nam  
12 NV.Mến Nguyễn Văn Mến Nam  
13 LT.Nguyệt Lê Thị Nguyệt Nam  
14 ĐH.Hà Đào Hữu Hà Nam  
15 LH.Nghị Lê Hữu Nghị Nam  
16 ĐV.Chánh Đinh Văn Chánh Nam  
17 HT.Sang Hoàng Thị Sang Nam  
18 HDT.Lan Huỳnh Dương Tuyết Lan Nam  
19 NT.Trường Nguyễn Thanh Trường Nam  
20 HTT.Trâm Huỳnh Thị Thùy Trâm Nam  
21 LT.Thủy Lê Thị Thủy Nam  
22 PTT.Thanh Phạm Thị Thu Thanh Nam  
23 LT.Sửu Lê Thị Sửu Nam  
24 NTH.Yến Nguyễn Thị Hoàng Yến Nam  
25 NTT.Hương Nguyễn Thị Thanh Hương Nam  
26 LS.Tín Lê Sỹ Tín Nam  
27 TT.Hòa Trần Thị Hòa Nam  
28 LT.Thanh Lê Thị Thanh Nam  
29 NTX.Giang Nguyễn Thị Xuân Giang Nam  
30 NTT.Bình Nguyễn Thị Thủy Bình Nam  
31 TT.Lam Thái Thị Lam Nam  
32 ĐTM.Vi Đỗ Thị Mộng Vi Nam  
33 HTM.Quý Hồ Thị Mỹ Quý Nam  
34 PNĐ.Huyền Phan Nữ Ngọc Đoan Huyền Nam  
35 PT.Khắc Phạm Tấn Khắc Nam  
36 HH.Sơn Hồ Hữu Sơn Nam  
37 LQ.Tâm Lê Quang Tâm Nam  
38 LV.Trung Lê Văn Trung Nam  
39 NT.Nguyên Nguyễn Trọng Thảo Nguyên Nam  
40 NTT.Hạnh Nguyễn Thị Tuyết Hạnh Nam  
41 NTT.Tiên Nguyễn Thị Thùy Tiên Nam  
42 HTT.Hoa Hồ Thị Thúy Hoa Nam  
43 NTH.Xuyến Nguyễn Thị Hồng Xuyến Nam  
44 VTH.Thủy Võ Thị Hương Thủy Nam  
45 ĐT.Phương Đinh Thị Phương Nam  
46 ĐT.Trúc Đoàn Thị Trúc Nam  
47 ĐTP.Trang Đinh Thị Phúc Trang Nam  
48 NTT.Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy Nam  
49 NT.Quân Nguyễn Trung Quân Nam  
50 NH.Vân Nguyễn Hồng Vân Nam  
51 TT.Phượng Trần Thị Phượng Nam  
52 NT.Hạnh Nguyễn Thị Hạnh Nam  
53 ĐTM.Vy Đinh Thị Mỹ Vy Nam  
54 VT.Hiền Võ Thị Hiền Nam  
55 ĐVL.Uyên Đoàn Vũ Lâm Uyên Nam  
56 NT.Sơn Nguyễn Thái Sơn Nam  
57 PT.Tâm Phạm Thị Tâm Nam  
58 TT.Uyên Trần Thùy Uyên Nam  
59 NTH.Mai Nguyễn Thị Hoa Mai Nam  
60 VT.Anh Vũ Tuấn Anh Nam  
61 BTU.Loan Bạch Thị út Loan Nam  
62 PTT.Huyền Phan Thị Thanh Huyền Nam  
63 NV.Định Nguyễn Văn Định Nam  
64 TT.Trinh Trần Tráng Trinh Nam  
65 LT.Bình Lê Thanh Bình Nam  
66 NTH.Quang Nguyễn Thị Hồng Quang Nam  
67 LTV.Tuệ Lê Thị Văn Tuệ Nam  
68 BTT.Thi Bùi Thị Tùng Thi Nam  
69 LT.Hiền Lê Thị Hiền Nam  
70 LQ.Nam Lê Quốc Nam Nam  
71 TTH.Thu Trần Thị Huỳnh Thu Nam  
72 NT.Hương Nguyễn Thị Hương Nam  
73 TTB.Anh Tôn Thất Bảo Anh Nam  
74 PN.Anh Phạm Ngọc Anh Nam  
75 Th.Nguyên Nguyễn Thiện Nguyên Nam  
76 LV.Nguyên Lê Văn Nguyên Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net