SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 07/05/2018


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG

Lớp Môn học Số tiết
9A Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lí(2), Hóa học(2), Sinh học(2), Tin học(1), Ngữ văn(4), Lịch sử(2), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), 23
9B Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lí(2), Hóa học(2), Sinh học(2), Tin học(1), Ngữ văn(4), Lịch sử(2), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), 23
9C Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lí(2), Hóa học(2), Sinh học(2), Tin học(1), Ngữ văn(4), Lịch sử(2), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), 23
9D Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lí(2), Hóa học(2), Sinh học(2), Tin học(1), Ngữ văn(4), Lịch sử(2), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), 23
10TO Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lí(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), 22
10TIN Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lí(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(3), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), 22
10LY Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lí(3), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), 22
10HOA Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lí(2), Hóa học(3), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), 22
10SI Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lí(2), Hóa học(2), Sinh học(2), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), 22
10VAN Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lí(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(4), Lịch sử(2), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), 22
10SU Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lí(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(3), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), 22
10DIA Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lí(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), Địa lí(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), 22
10ANH Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lí(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(4), 22
11TO Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lí(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), 20
11TIN Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lí(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), 20
11LY Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lí(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), 20
11HOA Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lí(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), 20
11SI Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lí(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), 20
11VAN Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lí(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), 20
11SD Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lí(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), 20
11ANH Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lí(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), 20
12A1 Sinh hoạt(1), Toán(6), Vật lí(5), Hóa học(2), Sinh học(2), Ngữ văn(2), Tiếng Anh(5), 23
12A2 Sinh hoạt(1), Toán(6), Vật lí(5), Hóa học(2), Sinh học(2), Ngữ văn(2), Tiếng Anh(5), 23
12A3 Sinh hoạt(1), Toán(6), Vật lí(5), Hóa học(5), Sinh học(2), Ngữ văn(2), Tiếng Anh(2), 23
12A4 Sinh hoạt(1), Toán(6), Vật lí(5), Hóa học(5), Sinh học(2), Ngữ văn(2), Tiếng Anh(2), 23
12B1 Sinh hoạt(1), Toán(6), Vật lí(2), Hóa học(5), Sinh học(5), Ngữ văn(2), Tiếng Anh(2), 23
12C Toán(3), Lịch sử(5), Địa lí(5), 13
12D1 Sinh hoạt(1), Toán(6), Ngữ văn(5), Lịch sử(2), Địa lí(2), GDCD(2), Tiếng Anh(5), 23
12D2 Sinh hoạt(1), Toán(6), Ngữ văn(5), Lịch sử(2), Địa lí(2), GDCD(2), Tiếng Anh(5), 23

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net