SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 15/04/2019


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG

Lớp Môn học Số tiết
9A Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(2), Tin học(1), Ngữ văn(4), Lịch sử(2), Địa lý(1), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 23
9B Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(2), Tin học(1), Ngữ văn(4), Lịch sử(2), Địa lý(1), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 23
9C Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(2), Tin học(1), Ngữ văn(4), Lịch sử(2), Địa lý(1), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 23
10TO Sinh hoạt(1), Toán(5), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), Địa lý(1), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 23
10TIN Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(4), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), Địa lý(1), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 23
10LY Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lý(4), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), Địa lý(1), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 23
10HOA Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lý(2), Hóa học(4), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), Địa lý(1), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 23
10SI Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(3), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), Địa lý(1), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 23
10VAN Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(5), Lịch sử(2), Địa lý(1), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 23
10SD Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), Địa lý(1), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 21
10ANH Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), Địa lý(1), Tiếng Anh(3), GDCD(1), Chuyên Anh(2), 23
CH_SU Chuyên Sử(2), 2
CH_DI Chuyên Địa(2), 2
11TO Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lý(1), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 20
11TIN Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lý(1), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 20
11LY Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lý(1), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 20
11HOA Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lý(1), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 20
11SI Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lý(1), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 20
11VAN Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lý(1), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 20
11SU Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lý(1), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 20
11DIA Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lý(1), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 20
11ANH Sinh hoạt(1), Toán(3), Vật lý(2), Hóa học(2), Sinh học(1), Tin học(2), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lý(1), Tiếng Anh(3), GDCD(1), 20
12A1 Toán(5), Vật lý(5), Hóa học(2), Sinh học(2), Ngữ văn(3), Tiếng Anh(5), 22
12A2 Toán(5), Vật lý(5), Hóa học(2), Sinh học(2), Ngữ văn(3), Tiếng Anh(5), 22
12A3 Toán(5), Vật lý(5), Hóa học(5), Sinh học(2), Ngữ văn(3), Tiếng Anh(2), 22
12A4 Toán(5), Vật lý(5), Hóa học(5), Sinh học(2), Ngữ văn(3), Tiếng Anh(2), 22
12B1 Toán(5), Vật lý(2), Hóa học(5), Sinh học(5), Ngữ văn(3), Tiếng Anh(2), 22
12B2 Toán(5), Vật lý(2), Hóa học(5), Sinh học(5), Ngữ văn(3), Tiếng Anh(2), 22
12C Toán(3), Ngữ văn(5), Lịch sử(5), Địa lý(5), Tiếng Anh(2), GDCD(2), 22
12D1 Toán(6), Ngữ văn(5), Lịch sử(2), Địa lý(2), Tiếng Anh(5), GDCD(2), 22
12D2 Toán(6), Ngữ văn(5), Lịch sử(2), Địa lý(2), Tiếng Anh(5), GDCD(2), 22

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net