SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 26/08/2019


DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 9A 41 1 9A 41
2 9B 41 2 9B 41
3 10TO 35 3 10A1 38
4 10TIN 35 4 10A2 38
5 10LY 33 5 10A3 26
6 10HOA 35 6 10A4 26
7 10SI 35 7 10B1 31
8 10VAN 35 8 10B2 31
9 10ANH 34 9 10D1 44
10 10SD 35 10 10D2 44
11 11TO 34 11 11A1 38
12 11TIN 34 12 11A2 39
13 11LY 33 13 11A3 31
14 11HOA 35 14 11A4 31
15 11SI 36 15 11B1 34
16 11VAN 35 16 11B2 35
17 11SD 34 17 11D1 34
18 11ANH 36 18 11D2 35
19 12TO 35 19 12A1 38
20 12TIN 34 20 12A2 38
21 12LY 35 21 12A3 35
22 12HOA 35 22 12A4 35
23 12SI 33 23 12B1 30
24 12VAN 35 24 12B2 29
25 12SU 33 25 12C 23
26 12DIA 33 26 12D1 40
27 12ANH 34 27 12D2 40
28 11A1 38 28    
29 11A2 39 29    
30 11A3 31 30    
31 11A4 31 31    
32 11B1 34 32    
33 11B2 35 33    
34 11D1 34 34    
35 11D2 35 35    
36 12A1 38 36    
37 12A2 38 37    
38 12A3 35 38    
39 12A4 35 39    
40 12B1 30 40    
41 12B2 29 41    
42 12C 23 42    
43 12D1 40 43    
44 12D2 40 44    

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net