SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2019-2020
TKB có tác dụng từ: 21/10/2019


DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 9A 41 1 11TO 34
2 9B 41 2 11TIN 34
3 10TO 35 3 11LY 33
4 10TIN 35 4 11HOA 35
5 10LY 33 5 11SI 36
6 10HOA 35 6 11VAN 35
7 10SI 35 7 11SD 34
8 10VAN 35 8 11ANH 36
9 10ANH 34 9 12TO 35
10 10SD 35 10 12TIN 34
11 11TO 34 11 12LY 35
12 11TIN 34 12 12HOA 35
13 11LY 33 13 12SI 33
14 11HOA 35 14 12VAN 35
15 11SI 36 15 12SU 33
16 11VAN 35 16 12DIA 33
17 11SD 34 17 12ANH 34
18 11ANH 36 18 9A 41
19 12TO 35 19 9B 41
20 12TIN 34 20 10A1 38
21 12LY 35 21 10A2 38
22 12HOA 35 22 10A3 26
23 12SI 33 23 10A4 26
24 12VAN 35 24 10B1 31
25 12SU 33 25 10B2 31
26 12DIA 33 26 10D1 44
27 12ANH 34 27 10D2 44
28 11A1 38 28 11A1 38
29 11A2 39 29 11A2 39
30 11A3 31 30 11A3 31
31 11A4 31 31 11A4 31
32 11B1 34 32 11B1 34
33 11B2 35 33 11B2 35
34 11D1 34 34 11D1 34
35 11D2 35 35 11D2 35
36 12A1 38 36 12A1 38
37 12A2 38 37 12A2 38
38 12A3 35 38 12A3 35
39 12A4 35 39 12A4 35
40 12B1 30 40 12B1 30
41 12B2 29 41 12B2 29
42 12C 23 42 12C 23
43 12D1 40 43 12D1 40
44 12D2 40 44 12D2 40

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net