SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KON TUM
Trường : THPT chuyên Nguyễn Tất Thành
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 27/11/2017


DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 9A 41 1 9A 41
2 9B 41 2 9B 41
3 9C 40 3 9C 40
4 9D 41 4 9D 41
5 10TO 35 5 12TO 34
6 10TIN 35 6 12LS 35
7 10LY 34 7 12HOA 35
8 10HOA 35 8 12VS 35
9 10SI 35 9 12DA 32
10 10VAN 35 10 12A 33
11 10SU 35 11 12B 36
12 10DIA 35 12 11TO 32
13 10ANH 34 13 11TIN 35
14 11TO 32 14 11LY 34
15 11TIN 35 15 11HOA 34
16 11LY 34 16 11SI 36
17 11HOA 34 17 11VAN 36
18 11SI 36 18 11SD 34
19 11VAN 36 19 11ANH 33
20 11SD 34 20 10A1 42
21 11ANH 33 21 10A2 43
22 12TO 34 22 10A3 35
23 12LS 35 23 10A4 36
24 12HOA 35 24 10B1 30
25 12VS 35 25 10B2 31
26 12DA 32 26 10C 20
27 12A 33 27 10D1 38
28 12B 36 28 10D2 37
29 11A1 37 29    
30 11A2 38 30    
31 11A3 40 31    
32 11A4 39 32    
33 11B1 29 33    
34 11B2 27 34    
35 11C 18 35    
36 11D 42 36    
37 12A1 32 37    
38 12A2 34 38    
39 12A3 26 39    
40 12A4 29 40    
41 12B1 44 41    
42 12C 9 42    
43 12D1 34 43    
44 12D2 32 44    
45 12QG 50 45    
46 11QG 50 46    

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.2511017 - Website: www.vnschool.net