Phạm Tấn Khắc
 • Phạm Tấn Khắc
 • Tổ Tin
 • Tổ trưởng
 • 0983 578 458
 • phamtankhac@gmail.com
Lê Văn Trung
 • Lê Văn Trung
 • Tổ Tin
 • Giáo viên
 • 0367777219
 • trunglv0811@gmail.com
Hồ Hữu Sơn
 • Hồ Hữu Sơn
 • Tổ Tin
 • Giáo viên
 • 0905 134 422
 • hohuuson@gmail.com
 • Lê Quang Tâm
 • Tổ Tin
 • Giáo viên
 • 0949 710 383
 • lequangtam83@gmail.com