• Nguyễn Thị Kim Cúc
 • Tổ Hành Chính
 • Tổ trưởng
 • 0702 599 979
Đinh Thị Chính
 • Đinh Thị Chính
 • Tổ Hành Chính
 • Nhân viên
 • 0387 687 115
 • Nguyễn Bá Giang
 • Tổ Hành Chính
 • Nhân viên thiết bị, thí nghiệm
 • 0367 568 093
 • Nguyễn Thị Thùy Duyên
 • Tổ Hành Chính
 • Nhân viên Văn thư
 • 0979 568 230
 • Cao Thị Minh Thùy
 • Tổ Hành Chính
 • Nhân viên thủ quỹ
 • 0368 616 909
Lê Thị Quyên
 • Lê Thị Quyên
 • Tổ Hành Chính
 • Nhân viên Y tế, thành viên ban tư vấn tâm lý
 • 0385 963 632
 • quyenyte1984@gmail.com
Đỗ Thị Thanh Trúc
 • Đỗ Thị Thanh Trúc
 • Tổ Hành Chính
 • Nhân viên Giáo vụ
 • 0942 324 085
 • thanhtructhc@gmail.com
 • Võ Ngọc Hòa
 • Tổ Hành Chính
 • Nhân viên Bảo vệ
 • 0398 457 340