Phân bố phòng học từ tuần 31 (từ 19/4/2021)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Do có sự thay đổi biên chế lớp, nhà trường phân bố lại phòng học các lớp buổi sáng, buổi chiều như sau:

BUỔI SÁNG
TT Lớp Phòng học
1 9A P. 24
2 9B P. 25
3 10 Toán P. 01
4 10 Tin P. 02
5 10 Lý P. 03
6 10 Hóa P. 04
7 10 Sinh P. 05
8 10 Văn P. 06
9 10 Sử-Địa P. 07, 23
10 10 Anh P. 26
11 11 Toán P. 08
12 11 Tin P. 09
13 11 Lý P. 10
14 11 Hóa P. 11
15 11 Sinh P. 12
16 11 Văn P. 13
17 11 Sử-Địa P. 14
18 11 Anh P. 15
19 12A1 P. 16
20 12A2 P. 17
21 12A3 P. 18
22 12A4 P. 19
23 12B1 P. 20
24 12B2 P. 21
25 12C P. 27
26 12D1 P. 28
27 12D2 P. 22

 

BUỔI CHIỀU
TT Lớp Phòng học
1 9A P. 24
2 9B P. 25
3 10A1 P. 01
4 10A2 P. 02
5 10A3 P. 03
6 10A4 P. 04
7 10A5 P. 05
8 10B1 P. 06
9 10B2 P. 07
10 10D1 P. 23
11 10D2 P. 26
12 11A1 P. 08
13 11A2 P. 09
14 11A3 P. 10
15 11B1 P. 11
16 11B2 P. 12
17 11C P. 13
18 11D1 P. 14
19 11D2 P. 15
20 12A1 P. 16
21 12A2 P. 17
22 12A3 P. 18
23 12A4 P. 19
24 12B1 P. 20
25 12B2 P. 21
26 12C P. 27
27 12D1 P. 28
28 12D2 P. 22