Nghị Quyết TƯ 6 (Khóa XII-2017) và Thông tư 24-2017 các danh mục đào tạo

Nội dung Nghị quyết tải tại đây

Nội dung Thông tư tải tại đây