Tài liệu tập huấn “Tổ chức dạy học gắn với hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh trường trung học phổ thông chuyên”

1.     Tài liệu tập huấn “Tổ chức dạy học gắn với hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh trường trung học phổ thông chuyên”

https://drive.google.com/file/d/0B5SdhRAVePwvMGlHYkwzbkZkRms/view?usp=sharing

2.     Bài giảng “Phương pháp nghiên cứu khoa học” – Tác giả: PGS.TS Trần Đăng Hưng - Khoa CNTT, Trường ĐHSP Hà Nội; ThS. Nguyễn Trọng Sửu - Bộ Giáo dục & Đào Tạo.

https://drive.google.com/file/d/0B5SdhRAVePwvZll6QXF0QkNxZ1k/view?usp=sharing