Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo năm học 2017-2018

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

      1. Mục đích:

- Phát động phong trào tự học, tự làm; rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng tự học và năng lực sáng tạo trong học sinh (HS).

- Khuyến khích HS nghiên cứu khoa học, học theo dự án, vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, sáng tạo khoa học kĩ thuật.

- Đánh giá và cho điểm đối với các đề tài, sản phẩm đạt từ cấp tổ trở lên để cho điểm HS theo môn học trong học kỳ I năm học 2017 - 2018.

      2. Yêu cầu

- Mỗi HS phải tham gia ít nhất 01 đề tài, một đề tài không quá 02 học sinh.

- Đề tài nghiên cứu phải đảm bảo tính trung thực, đảm bảo yêu cầu của đề tài khoa học.

Mẫu đăng ký