Hướng dẫn thực hiện Sáng kiến kinh nghiệm, Ðề tài khoa học, Ðề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và đồ dùng dạy học tự làm

 

Công văn số 1661/SGDÐT-GDTrH của sở GD&ĐT Kon Tum Hướng dẫn thực hiện Sáng kiến kinh nghiệm, Ðề tài khoa học, Ðề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và đồ dùng dạy học tự làm.