Hướng dẫn viết SKKN, đề tài KHSPUD

Để thực hiện tốt Nghị định 56/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, các tiêu chí để cán bộ công chức, viên chức từ mức HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ cho đến mức HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ đếu phải có “Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận”. Vì vậy trong năm học 2016-2017 trường PTDT BT THCS Mường Hoong tiếp tục triển khai cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nghiên cứu viết SKKN.

1. Quy trình, tiêu chuẩn đánh giá SKKN, ĐT KHSPUD: TẠI ĐÂY

2. Cấu trúc SKKN, ĐTUDKHSP tham khảo: TẠI ĐÂY