Thông báo thời gian tựu trường năm học 2017-2018

Ngày 10/8/2017: Học sinh tập trung.

 

+ Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ : Học sinh tập trung ở sân trường nghe Ban Nề nếp thông báo các quy định chung.

+ Từ 8 giờ : Học sinh về lớp. GVCN làm công tác tổ chức lớp.