Nôi dung tự học và ôn tập trong thời gian nghỉ học

Nhà trường gửi nội dung ôn tập các môn trên website của nhà trường để các em tự ôn tập trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Corona ( từ ngày 10/2-16/2/2020).

Tài nội dung:

Khối 9: tại đây

Khối 10: tại đây

Khối 11: tại đây

Khối 12: tại đây