Công khai tài chính trong trường học năm học 2017-2018

1. Công khai về thu, chi trong trường học năm học 2017-2018

2. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2017-2018