Thống nhất sử dụng mẫu bản đồ hành chính nước CHXHCN Việt Nam

Hiện nay nhiều trường học sử dụng bản đồ hành chính nước CHXHCN Việt Nam theo mẫu cũ nên thiếu một số tỉnh, thậm chí thiếu một số đảo, vì mỗi đơn vị tự tìm mỗi nơi không có sự thống nhất.

(CV THỐNG NHẤT VIỆC SỬ DỤNG BẢN ĐỒ HC NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM)

Do đó ngày 03 tháng 4 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã có Công văn 402/SGDĐT-CTTT về việc thống nhất sử dụng mẫu bản đồ hành chính nước CHXHCN Việt Nam. Theo đề nghị của Cục đo đạc và Bản đồ Việt Nam – Bộ Tài nguyên Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum yêu các cơ sở giáo trên toàn tỉnh truy cập vào địa chỉ: http://bandovn.vn/vi/page/mau-ban-do-hanh-chinh-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-181 để khai thác và sử dụng và đăng tải mẫu bản đồ hành chính nước CHXHCN Việt Nam lên các trang thông tin điện tử của các đơn vị.

(MẪU BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM)

Tin bài: Trần Nhật Lam