Thơ vui: Học 3000 từ tiếng Anh qua thơ lục bát

Những vần thơ lục bát vui nhộn sẽ giúp các bạn nhớ được từ vựng tiếng Anh một cách dễ dàng hơn.

Thơ vui Học 3000 từ tiếng Anh qua thơ lục bát

Thơ vui Học 3000 từ tiếng Anh qua thơ lục bát

Thơ vui Học 3000 từ tiếng Anh qua thơ lục bát

Thơ vui Học 3000 từ tiếng Anh qua thơ lục bát

Thơ vui Học 3000 từ tiếng Anh qua thơ lục bát

Thơ vui Học 3000 từ tiếng Anh qua thơ lục bát

Thơ vui Học 3000 từ tiếng Anh qua thơ lục bát

 

Thơ vui Học 3000 từ tiếng Anh qua thơ lục bát

Thơ vui Học 3000 từ tiếng Anh qua thơ lục bát

Thơ vui Học 3000 từ tiếng Anh qua thơ lục bát

Thơ vui Học 3000 từ tiếng Anh qua thơ lục bát

Thơ vui Học 3000 từ tiếng Anh qua thơ lục bát

Thơ vui Học 3000 từ tiếng Anh qua thơ lục bát

Thơ vui Học 3000 từ tiếng Anh qua thơ lục bát

Thơ vui Học 3000 từ tiếng Anh qua thơ lục bát

Thơ vui Học 3000 từ tiếng Anh qua thơ lục bát

Thơ vui Học 3000 từ tiếng Anh qua thơ lục bát

Thơ vui Học 3000 từ tiếng Anh qua thơ lục bát

Thơ vui Học 3000 từ tiếng Anh qua thơ lục bátTác giả: Giáo sư Ngô Bảo Châu