Đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông – những vấn đề đặt ra và giải pháp

Chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông đổi mới theo tiếp cận năng lực đã tác động đến nhiều yếu tố: dạy học tích hợp, dạy học phân hóa, định hướng nghề nghiệp, quan hệ chương trình và sách giáo khoa, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, quản lý chương trình, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, hệ thống giáo dục quốc dân,… Mỗi tác động cần đòi hỏi những giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm mục tiêu giáo dục. 

Nội dụng chi tiết xin xem tại đây

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể xem tại đây