LÊ THANH BÌNH

 

Họ và tên: Lê Thanh Bình

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Phụ trách: Chuyên môn

Điện thoại: 0987851125

Email: