ĐỖ THANH DIỄN

 

Họ và tên: Đỗ Thanh Diễn

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Phụ trách: Chuyên môn

Điện thoại: 

Email: