TỔ TIN

 

Họ và tên: Phạm Tấn Khắc

Chức vụ: Tổ trưởng

Phụ trách: Chung

Điện thoại: 0983578458

Email: 

Họ và tên: Lê Văn Trung

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 01667777219

Email: 

Họ và tên: Hồ Hữu Sơn

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 0942544553

Email: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 0904036122

Email:  

 

Họ và tên: Lê Quang Tâm

Chức vụ:

Phụ trách: 

Điện thoại: 0949710383

Email: