TỔ HÓA

 

Họ và tên: Lê Thị Thủy

Chức vụ: Tổ trưởng

Phụ trách: Chung

Điện thoại: 

Email: 

Họ và tên: Lê Sĩ Tín

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Yến

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email: 

Họ và tên: Phạm Thị Thu Thanh

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email:  

Họ và tên: Lê thị Sửu

Chức vụ:

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email:  

Họ và tên: Trần Thị Hòa

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hương

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email: 

 

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email: 

 

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email: 

 

Họ và tên:

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email:  

 

Họ và tên: 

Chức vụ:

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email:  

 

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email: