TỔ TIN

 

Họ và tên: Phạm Tấn Khắc

Chức vụ: Tổ trưởng

Phụ trách: Chung

Điện thoại: 

Email: 

Họ và tên: Lê Văn Trung

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 0367777219

Email: 

Họ và tên: Hồ Hữu Sơn

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email: 

 

Họ và tên: Lê Quang Tâm

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email:  

 

Họ và tên:

Chức vụ:

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email: