TỔ HÀNH CHÍNH

 

 

Họ và tên: 

Chức vụ: Tổ trưởng

Phụ trách: Chung

Điện thoại: 

Email: 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Duyên

Chức vụ: 

Phụ trách: Văn thư

Điện thoại: 0979568230

Email: 

Họ và tên: Lê Thị Quyên

Chức vụ: 

Phụ trách: Y tế

Điện thoại: 

Email: 

Họ và tên: Đỗ Thanh Trúc

Chức vụ: 

Phụ trách: Giáo vụ

Điện thoại: 

Email:  

Họ và tên: Đinh Thị Chính

Chức vụ:

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email:  

 

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email