TỔ THỂ DỤC - ÂM NHẠC - MỸ THUẬT

 

Họ và tên: Tôn Thất Bảo Anh

Chức vụ: Tổ trưởng

Phụ trách: Chung

Điện thoại: 0905014569

Email: 

 

Họ và tên: Phạm Ngọc Anh

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 0905161773

Email: 

Họ và tên: Lê Văn Nguyên

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 0982557275

Email: 

 

Họ và tên: Nguyễn Thiện Nguyên

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 0905791177

Email:  

 

Họ và tên: 

Chức vụ:

Phụ trách: 

Điện thoại: 01216787479

Email:  

 

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email

 

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email: 

 

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email: