TỔ LÍ - CÔNG NGHỆ

 

Họ và tên: Đào Hữu Hà

Chức vụ: Tổ trưởng

Phụ trách: Chung

Điện thoại: 

Email: 

Họ và tên: Đinh Văn Chánh

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email: 

Họ và tên: Huỳnh Dương Tuyết Lan

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email: 

Họ và tên: Lê Hữu Nghị

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email:  

Họ và tên: Hoàng Thị Sang

Chức vụ:

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email:  

Họ và tên: Huỳnh Thị Thùy Trâm

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email

Họ và tên: Nguyễn Thanh Trường

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email: 

 

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email: