TỔ TIẾNG ANH

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Định

Chức vụ: Tổ trưởng

Phụ trách: Chung

Điện thoại: 0906406669

Email: 

Họ và tên: Lê Thị Hiền

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 01649823003

Email: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Quang

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 0943545949

Email: 

Họ và tên: Bùi Thị Tùng Thi

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 01662667170

Email:  

Họ và tên: Trần Tráng Trinh

Chức vụ:

Phụ trách: 

Điện thoại: 0905195549

Email:  

Họ và tên: Lê Thị Văn Tuệ

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 0908626451

Email

 

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email: