CÔNG ĐOÀN

 

Họ và tên: Đỗ Thanh Diễn

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn

Phụ trách: Chung

Điện thoại: 0905207159

Email:

 

Họ và tên: Phạm Ngọc Anh

Chức vụ: Phó chủ tịch Công đoàn

Phụ trách: 

Điện thoại: 0905161773

Email: 

 

Họ và tên: 

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 

Email: